BA er stærk tilhænger af opdeling mellem forretning og forening

OKs medejerskab af Coop Danmark og adskillelse mellem Coops forretning og forening fik positive ord med på vejen, da Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, BA, afholdt generalforsamling 7. maj – men de enkelte brugsforeninger har selv ansvar for at rette op på økonomien, lød det fra BAs afgående formand.
 
Af Malene Folke Sørensen 
 
OKs engagement i Coop er godt nyt for brugsforeningerne. Det herskede der ingen tvivl om, da Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings, BAs, afgående formand, Søren Tang Sørensen, aflagde beretning på årets generalforsamling 7. maj.
 
Som Søren Tang Sørensen pointerede, så vidste man, at Coops Landsrådsmøde i april ville blive historisk, idet der skulle vælges ny formand og tages afsked med Lasse Bolander.
 
– Men det historiske blev af en anden og langt mere vidtrækkende karakter, da Landsrådet med et stort flertal vedtog forslaget om at tage OK ind som medejer af Coop Danmark, sagde Søren Tang Sørensen.
 
BAs formand og direktør deltog som gæster på Landsrådsmødet og var fra første parket vidner til, at beslutningen blev truffet med entydig opbakning fra landsrådsmedlemmer fra brugsforeningerne, mens medlemmer fra Coops egne butikker havde betænkeligheder.
 
– Det er klart, at Coop ambas indflydelse på forretningsdelen bliver mindre. Da deres butikker ejes af Coop, siger de farvel til den ganske vist begrænsede indflydelse, de har haft via Landsrådet.
 
– Medlemmerne fra brugsforeningerne mister ikke indflydelse hjemme i deres egen brugsforeninger. Tvært imod kan de se frem til meget tiltrængte og i mange år efterspurgte forbedringer af Coops leverancer og service på snart sagt samtlige parametre, sagde Søren Tang Sørensen, der benyttede lejligheden til at byde de nye medejere af Coop velkommen.
 
– Når situationen var blevet, som den var, er OK langt den bedste samarbejdspartner, Coop kunne få, fastslog han.
 
Vores eget ansvar
 
Alligevel er der svære tider forude. OKs engagement kan ikke alene redde Coop og brugsforeningerne.
 
– Vi har lov til at se frem til, at vi på den korte bane får bedre leveringssikkerhed, bedre prismatch og konkurrenceevne og på længere sigt faldende bidragssatser. I det hele taget at vi mindst kommer på omgangshøjde og helst foran konkurrenterne, når det gælder udviklingen af vores forretninger.
 
– Men det er vores eget ansvar i de enkelte brugsforeninger at styre økonomien, passe på at vi har tilstrækkelig likviditet, og at vores forretninger passer til kundernes ønsker, mindede Søren Tang Sørensen om.
 
Han benyttede endnu engang anledningen til at nævne fusioner, som en mulighed, når en brugsforening ikke længere har mulighed for at udvikle sig alene.
 
– En butik i en fusioneret brugsforening er bedre end ingen butik, sagde Søren Tang Sørensen, der ikke er blind for, at ikke alle fusioner lykkes.
 
– Det afgørende er, at begge parter forbereder sig selv og sine medlemmer godt på, hvad en fusion indebærer – og måske især hvad det indebærer ikke at fusionere, sagde han.
 
Det forgangne år har da også budt på både fusioner og ikke-fusioner blandt brugsforeningerne. I 2023 var der 15 færre brugsforeninger end i 2022. Også i år er der brugsforeninger, som har måtte lukke.
 
Økonomisk blev 2023 dog bedre end året før, og brugsforeningerne kom samlet set ud af 2023 med et plus på 66 millioner kroner mod et underskud i 2022 på minus 188 millioner kroner.
 
Foreløbig ser udviklingen i 2024 en anelse bedre ud end i 2023.
 
– Vi er stadig langt fra den udvikling og placering i markedet, som vi ønsker. Men i år har jeg noget at have det i, når jeg nævner, at der er begrundet håb om, at den spæde fremgang i år vil accelerere i de kommende år, mente Søren Tang Sørensen.
 
År med overenskomster
 
I sit tilbageblik på året, der gik, kunne BAs formand fortælle, at 2023 var et år præget af overenskomster og forhandlinger.
 
I juni afsluttede BA forhandlingerne om nye overenskomster på HK-området – et område, som omfatter de fleste af medarbejderne i brugsforeningerne.
 
Overenskomsterne blev ret dyre i lønkroner til HK-medarbejderne med en stigning i månedsløn, højere elevløn, en ensretning af forskudttidstillæggene, ekstra to procent til fritvalgsordningen samt en højere andel af pensionen betalt af arbejdsgiverne.
 
Til gengæld har brugsforeningerne med aftalerne også fået del i en forsøgsordning, der giver mulighed for at fravige reglen om højst to aftenvagter om ugen, hvilket især sommerbutikker med mange unge medarbejdere opfordres til at benytte.
 
– Hvis ordningen ikke bliver brugt, tager de den fra os igen ved næste overenskomstfornyelse, sagde Søren Tang Sørensen.
 
Fornyelsen af overenskomsten for bagere og slagtere trækker ud på grund af en strid om principielle forhold mellem NNF og Coop som BA ingen andel har i.
 
Ny overenskomst for uddelere
 
En ny overenskomst for uddelere, direktører og filialuddelere i brugsforeningerne lader også vente på sig.
 
Den helt store udfordring er fortsat, at Coops nye regnskabssystem blev forsinket. Nu er det afgørende for såvel BA som DLO, at systemet virker som det skal, og at tallene er pålidelige.
 
– Det er vi enige om er tilfældet nu. Men tallene er alligevel for usikre, fordi vi havde de gode år under coronapandemien og så et rent elendigt år i 2022. Derfor ville vi gerne have 2023-tallene med, forklarede Søren Tang Sørensen.
 
Selve modellen for lønberegningerne er BA og DLO dog enige om.
 
Modellen indebærer, at en større del af lønnen bliver fast løn. Størrelsen af den faste løndel afhænger af omsætningen.
 
– Vi opererer med i alt 20 løntrin, der spænder fra omsætning på under 15 millioner kroner til over 500 millioner kroner, fortalte Søren Tang Sørensen.
 
Herudover kommer tillæg for filialer, benzinanlæg og vaskehaller samt et incitamentstillæg eller resultattillæg, som måles på EBITDA. De grundlæggende forandringer af overenskomsten sker, for at få en mere tidssvarende overenskomst.
 
– Den nuværende overenskomst tilgodeser for eksempel ikke det ekstra arbejde, der ligger i at drive filialer, som mange uddelere efterhånden har en del af. Til gengæld tilgodeser den i rigelig høj grad drift af benzinanlæg og vaskehaller, som ikke kræver nær så megen ledelsesindsats, sagde Søren Tang Sørensen.
 
Forhandlingerne og lønberegninger af modellen er stadig i gang.
 
– Jeg er ret sikker på, at jeg sidste år lovede, at vi ville have en ny uddeleroverenskomst klar til i dag. Jeg kan så meddele, at dette bliver dagens eneste løftebrud – i hvert fald fra min side. – Nu er det mit bestemte håb, at BAs formand på efterårsmøderne kan fremlægge en ny overenskomst for uddelerne, sagde Søren Tang Sørensen, der har lovet at fortsætte i forhandlerudvalget helt frem til mål.
 
Flere kurser og uddannelser
 
En anden kerneydelse i BA er udbuddet af uddannelser, som sidste år rundede 200 kurser og møder med sammenlagt mere end 2.600 deltagere.
 
Som noget nyt har BAs uddannelsesfolk i samarbejde med BSK udviklet en udvidet formandsuddannelse. Første hold er startet op i år og forløber over seks moduler.
 
Ellers er det især kurser i økonomi og regnskab, der fylder meget, og interessen for kurserne stiger, når drift og indtjening er presset. Men også kurser med fokus på selskabsloven og bestyrelsesansvar samt strategiseminarer er efterspurgte.
 
– For BA er det vigtigt, at alle brugsforeninger arbejder med en strategi. Bestyrelsesarbejdet bliver væsentligt mere professionelt, når man sigter efter de samme strategiske retninger, sagde Søren Tang Sørensen.
 
Ny strategiplan for BA
 
Selv har BA også brugt en del af 2023 på at genbesøge foreningens strategiplan. I oktober var BAs bestyrelse således samlet for at revidere, forny og fastlægge strategien for foreningen.
 
Resultatet er delt i tre: Kerneydelser, vision og strategiske mål.
 
BAs kerneydelser er medarbejdernes og bestyrelsens daglige virke:
 
  • Overenskomstforhandlinger
  • Rådgivning af brugsforeninger omkring økonomi, uddannelse, forretning og jura
  • Understøttende funktioner i brugsforeningerne – f.eks kædeforeningerne, BLG, Ringegruppen Sekretariat for kædeforeninger, feriehuse og kompetencefonde
  • Uddannelse
  • Forhandlinger med pensionsselskaber
  • Revisionsaftaler
BAs vision er kort fortalt »at sikre eksistensen og udviklingen af selvstændige brugsforeninger i Danmark«. Blandt andet ved at samle relevante rådgivningsfunktioner for de selvstændige brugsforeninger i et fælles rådgivningscenter.
 
– Nu hvor vi ved, at Coop ambas service bliver indskrænket, og hvor Coop Danmark bliver mere strømlinet, mener jeg, at der er et endnu stærkere behov for, at brugsforeningerne har ét fælles sted, hvor trådene samles for alle de opgaver, der varetages fælles, uanset om det er BA, kædeforeningerne eller andre, der konkret løser opgaverne.
 
Af strategiske mål fremhævede Søren Tang Sørensen vigtigheden af at være opsøgende og danne relationer til nyvalgte formænd og bestyrelsesmedlemmer i brugsforeningerne.
 
– Vi støder ofte på problemsager i brugsforeningerne, der kunne være løst langt billigere og mere elegant, hvis bestyrelserne havde vidst mere og været lidt mere professionelle i deres opgaveløsning. Det glæder især i forhold til aflønning af uddelere, personalesager og fusionsplaner, der er gået i hårdknude, nævnte han.
 
Stærk opdeling i Coop
 
Coops opdeling af formandsposter og adskillelsen af foreningen og forretningen, som formelt fandt sted med udnævnelsen af Jeff Gravenhorst som bestyrelsesformand for forretningen Coop Danmark i efteråret 2023, mødte ubetinget opbakning fra BAs formand.
 
– Det har været påtrængende i mange år, fremhævede Søren Tang Sørensen, som også benyttede anledningen til at byde foreningen Coop amba nye formand, Pernille Skipper, velkommen.
 
– Der har i pressen været meget skriveri om, hvorvidt en tidligere politiker fra Enhedslisten passer ind som formand for Coop amba. Jeg mødte en, som anførte, at Enhedslisten ønsker kongehuset afskaffet. Jeg spurgte ham så, om han havde undersøgt, hvad formanden for Forenet Kredit mener om kongehuset? Det spørgsmål syntes han var helt irrelevant. Det synes jeg også. Og dette synspunkt dækker i øvrigt også mit syn på Coops formand, sagde Søren Tang Sørensen og fandt det temmelig indskrænket at vurdere personers egenskaber og kvalifikationer ud fra det faktum, at de har taget en tørn som folkevalgt for et bestemt parti.
 
Selv mødte han samme indstilling, da han tiltrådte som formand for BA i 2018. En tidligere brugsforeningsformand ønskede tillykke og tilføjede »Men de vælter dig, når de finder ud af, at du er socialdemokrat«.
 
– Jeg svarede, at det tror jeg nu nok, de ved. Jeg har i hvert fald aldrig lagt skjul på det, og det er i øvrigt også svært at holde hemmeligt, når man har været byrådsmedlem i tyve år go viceborgmester i de ti, sagde Søren Tang Sørensen.
 
Tak for nu
 
Formandsberetningen fra Søren Tang Sørensen blev den sidste fra hans hånd. Efter seks år som formand, tyve år som formand for Ribe og Omegns Brugsforeningen og års engagement i kædeforeninger og Landsråd stoppede han på årets generalforsamling.
 
Takkellisten var lidt længere end sædvanlig, og den blev mere følelsesbetonet end tidligere.
 
– Jeg er desværre ikke i stand til at takke jer på den rigtige måde, for inde bag facaden er jeg også en følsom mand, som godt kan blive bevæget.
 
– Jeg har været meget, meget glad for arbejdet i BA. At det slutter her, skyldes ene og alene årstallet på min dåbsattest. TAK!, lød det fra Søren Tang Sørensen på vej ned fra talerstolen.
 
 
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J