Persondata- og privatlivspolitik

Overordnet datapolitik

Danmarks Leder Organisation (DLO) er organisation for forretningsmæssige ledere, ledende medarbejdere og funktionærer i særligt betroede stillinger i Coop-ejede virksomheder og brugsforeninger samt andelsgrovvareforeninger.

Vore vedtægter kan ses her:

Link til vedtægter

Vi tilstræber til enhver tid at følge den gældende persondatalovgivning og datatilsynets anbefalinger. I forbindelse med den nye persondataforordning (GDPR) der fik virkning den 25. maj 2018 har vi gennemarbejdet alle vores arbejdsgange og opdateret vores datapolitik.

Vi indsamler kun de oplysninger der er nødvendigt for at drive vores forening samt udgive vort blad.


DLOs hjemmeside

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de eventuelle annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Tredjeparter: Vi videregiver ikke oplysninger indsamlet af cookies til tredjeparter.


DLOs nyhedsbreve og informationsmail
 
Ved tilmelding (tilsagn) til mails fra DLO accepterer man at e-mailadresse samt tilsagnet registreres hos DLO. Oplysningerne benyttes til at udsende mails om medlemskab, arrangementer i DLO for medlemmer, forsikringstilbud og info om egne forsikringer samt de forsikringer DLO tilbyder sine medlemmer, nyt om pensionsordning i AP Pension og nyt fra AP Pension herunder diverse valg i AP Pension, Butikslederen, DLOs ferieboliger, info om og fra a-kassen FTFa. Man kan til hver en tid afmelde mails fra DLO ved sende en mail til info@d-l-o.dk med besked herom, og man vil herefter ikke modtage flere e-mails fra DLO.
 

Behandling af personoplysninger i DLO

1. Danmarks Leder Organisation (DLO) er dataansvarlig for de oplysninger vi har eller modtager om dig, og vores formål er at overholde alle datatilsynets anbefalinger, følge gældende lovgivning, herunder persondataforordningen, og ikke mindst, sikre at vore medlemmer føler sig trygge ved vores behandling af personoplysninger.

2. Kontaktoplysning:
Danmarks Leder Organisation
Markvangen 3
8260 Viby J
CVR-nr. 17160117
Tlf. 87 34 22 90
E-mail:info@d-l-o.dk

3. Formålet og retsgrundlaget for at behandle personoplysninger:
DLOs formål (vurdering) med at samle data er, at:
- Oprette medlemmer i vores medlemssystem
- for at kunne oprette medlemmet med de ydelser (fagforening, forsikring, abonnement etc.) medlemmet har ønsket ved indmeldelse eller ved senere ændring
- for at kunne opkræve betaling hos medlemmet for ydelser, dette sker via Coop eller Nets.
- Oplysninger registreres for at kunne give oplysninger til offentlige myndigheder herunder SKAT

Vi gemmer oplysninger om medlemmer til følgende formål:
- Når medlemmer har henvendt sig om faglige spørgsmål, gemmes information, der har relevans for sagen.Særligt når der har været en faglig sag, eller henvendelsen er eller kan komme til at relatere sig til en arbejdsskade gemmes oplysningerne. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilket formål det vil have at gemme oplysningerne, og om det sker med et fagligt formål.
Vi har følgende formål:
- Administration af medlemskab
- Rådgivning
- Salg og håndtering af ydelser, herunder forsikringer
- Markedsføring

- Oprette abonnementer i vores abonnement system.  Formålet er at oprette disse med oplysninger om navn og adresse på abonnement samt oplysninger om, hvem der skal betale for abonnement.  Abonnement opkræves via Coop eller via Nets – i ganske sjældne tilfælde ved direkte fakturering.

Retsgrundlaget:
DLO er organiseret som en forening, og DLOs godkendte vedtægter udgør retsgrundlaget for foreningen og for foreningens blad.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1. litra b, artikel 6 stk. 1 litra c og artikel 6 stk. 1 litra e. DLO behandler særlige personoplysninger når det er relevant jf. artikel 9, stk. 2, litra b, artikel 9, stk. 2, litra d og artikel 9, stk. 2, litra f. I alle tilfælde vurderes det, om DLO har et formål, og at vi overholder at begrænse alle indsamlede oplysninger til et minimum.
DLO indberetter fagligt kontingent for aktive medlemmer til SKAT som følge af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1. litra c.

Desuden er hjemmel for opbevaring af personoplysninger funderet i regnskabsloven og skattelovgivningen.

4. Kategorier af personoplysninger
- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer (kun medlemmer)
- Ansættelsessted
- E-mailadresse (hvis der er afgivet tilsagn om at modtage mail)
- Indmeldelsesdato
- For DU-gruppen også tiltrædelse i butik og tiltrædelsesdato som uddeler
- Information om tilvalgte ydelser (fagforening, forsikringer, Butikslederen)
- Ansættelseskontrakt når vi har modtaget dette
- Materialer modtaget fra medlem i forbindelse med sagsbehandling
- E-mails modtaget fra medlem
- Oplysninger vedr. ansættelsesforhold til brug for administration, lønforhold, personalepapirer og sygefravær.

5. Typer af oplysninger
- Identifikationsoplysninger
- Oplysninger vedr. ansættelsesforhold til brug for administration, lønforhold, personalepapirer og sygefravær.
- Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
- Helbredsoplysninger
- Oplysning om køb af ydelser
  
6. Kategorier af modtagere som oplysninger er eller kan blive videregivet til:
Offentlige myndigheder:
– SKAT
Pensionsselskab:
- AP Pension
Feriehusudlejningsportal:
- Bookhus
 Arbejdsgivere:
- Coop og brugsforeninger
A-kasse:
- FTFa
Betalingsservice:
- Nets
Distributionsselskaber:
- Portoservice
- Post Nord
- Bladkompagniet
Andre fagforeninger i forbindelse med overflytning af medlemsskab

7. Oplysninger om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande eller til internationale organisationer.

8. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger
Vore personoplysninger kommer primært fra vore medlemmer i forbindelse med indmeldelse og ændringer. I sjældne tilfælde kan vi modtage oplysninger fra din arbejdsgiver eller fra offentlige myndigheder.

9. Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger
Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe der er et formål hermed. Vi opbevarer således dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. For udmeldte medlemmer gælder, at vi opbevarer oplysninger i op til 6 år efter udmeldelse jf. bogføringsloven, er det tale om oplysninger i forbindelse med en arbejdsskadesag vi er bekendt med, opbevarer vi oplysningerne i 30 år.

10. Samtykke
DLO anvender samtykke på flere måder:
- Vi anvender samtykke når vi registrerer data på et medlem, en ansat eller et abonnement.
- For at kunne sende et blad samt opkræve betaling for abonnement kræver det, at vi har registreret navn og adresse, således vi kan levere bladet, samt oplysninger om betaler så vi kan sende en regning.
- For at kunne være medlem hos os kræver det, at vi har data på vedkommende. Her registreres relevante personoplysninger, inkl. CPR-nummer, der er vores helt unikke nøgle.
Samtidig registrerer vi hvilke ydelser medlemmet har købt hos os. Hvis vi ikke registrerede disse oplysninger, ville vi ikke kunne tilbyde disse, fx medlemskab af fagforening, forsikring.
- Vi anvender skriftligt samtykke/tilsagn når der drejer sig om udsendelse af e-mails med karakterer af nyhedsbreve og lignende til vore medlemmer.
 
11. Retten til at kalde dit samtykke tilbage
Samtykke til at udsende nyhedsbreve mv. jf. pkt. 10. Samtykke, kan til enhver tid kaldes tilbage ved at sende en mail herom til info@d-l-o.dk.
Hvis du vælger at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. I de fleste tilfælde vil et sådant samtykke betyde, at du ikke længere kan være medlem/abonnement hos Danmarks Leder Organisation. Uanset, at du vælger at tilbagekalde samtykket, opbevarer vi oplysninger jf. pkt. 9. Hvordan opbevarer vi dine oplysninger.

12. Dine rettigheder
Du har med Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Rettighederne fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 15-22. Typisk anmoder vi dig om på skrift at konkretisere en eventuel anmodning fra dig. Endvidere skal du være opmærksom på, at vi foretager en sikring af din identitet, således uvedkommende personer ikke får indsigt mv. i dine oplysninger.

- Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
Den registrerede kan til enhver tid bede om at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har på den pågældende.

- Retten til at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
Hvis vi bliver opmærksom på – enten ved vi selv opdager det, eller den registrerede eller andre gør os opmærksom herpå – eventuelle forkerte oplysninger om en person, rettes disse oplysninger omgående. Har rettelsen karakter af at det berører DLOs oplysningspligt, gives den registrerede oplysninger om ændringen.

- Retten til at få sine oplysninger slettet (retten til at blive glemt)
I udgangspunktet registrerer vi kun nødvendige data.

Dette betyder, at henvender en registreret sig for at få slettet sine data (blive glemt), skal den registrerede oplyses om, at vi ikke længere kan opfylde indgåede aftaler, fx om medlemskab, levering af blad, salg af forsikringer etc.
Uanset, at et medlem ønsker at blive glemt/slettet – eller at et medlem melder sig ud, en ansat stopper, en abonnent opsiger sit abonnement så gælder det:

- Oplysninger gemmes med henblik på overholdes af årsregnskabsloven og bogføringsloven.
- Oplysningerne gemmes til indrapportering af fagligt kontingent til SKAT
- Oplysninger relateret til sager, hvor DLO har haft et rådgivningsansvar gemmes.
For ovenstående gælder, at oplysningerne gemmes i løbende + 5 år.
- Er der tale om oplysninger der relaterer sig til arbejdsskadesager, gemmes oplysningerne i 30 år.

- Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Det er DLOs politik at vi kun henvender os direkte til registrerede der har givet tilsagn herom. Modtager vi henvendelse eller klage, behandles denne altid inden for 30 dage. Er vi ikke enige med klager, gives afslag og oplysning om yderligere klageadgang.

 - Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
DLO anvender ikke automatiske individuelle afgørelser.

- Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

13. Klageadgang
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .
DLO Danmarks Leder Organisation | CVR: 17160117 | Markvangen 3, 8260 Viby J